Uw zoekresultaten

Gebruiksvoorwaarden

We hebben 2 verschillende gebruiksvoorwaarden:

Gebruiksvoorwaarden Particulier

Versie van toepassing vanaf 29/05/2022.

Artikel 1 - Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot het platform www.estatit.be (hierna: “Estatit” of “Platform” genoemd) vereist uw instemming met de gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden” genoemd).

Gelieve de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden aandachtig na te lezen alvorens verder gebruik te maken van Estatit.

U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van onze Gebruiksvoorwaarden bij verder bezoek en gebruik van het Platform.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Een “Bezoeker”, zijnde ieder die het Platform zonder registratie gebruikt in overeenstemming en met akkoord met de Gebruiksvoorwaarden;
 • Een “Gebruiker”, zijnde ieder die het Platform gebruikt na registratie en aanmaak van een account in overeenstemming en met akkoord met de Gebruiksvoorwaarden voor de plaatsing van een gratis advertentie voor de verkoop/verhuur van een onroerend goed (hierna: “Advertentie”).

De Gebruiksvoorwaarden zijn verschillend naargelang u het platform bezoekt/gebruikt als onderneming (professioneel) (Gebruiksvoorwaarden PRO) of als particulier (consument) (Gebruiksvoorwaarden Consument).

Estatit behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Uiterlijk één (1) maand vóór wijziging zal Estatit de Gebruiker via e-mail informeren over de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker heeft dan de mogelijkheid zijn account af te sluiten vóór datum ingang van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Bij voortzetting van het account zijn de nieuwe Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk van toepassing.

Elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden is onmiddellijk van toepassing op Bezoekers alsook op Gebruikers die hun account aanmaken na publicatie van de wijziging.

Artikel 2 - Cookiebeleid

Bij het bezoek van het Platform zal u worden gevraagd om cookies te accepteren of te weigeren.

De cookies zijn bedoeld om Estatit gedurende een bepaalde periode in staat te stellen uw voorkeuren te bewaren.

Cookies vergemakkelijken en veraangenamen het gebruik van het Platform en kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de browserervaring op Estatit te verzamelen.

Artikel 3 - Verwerking persoonsgegevens

Door aanmaak van een account op Estatit gaat u expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Alfa-Construct voor administratieve doeleinden, overeenkomstig haar Privacybeleid en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel: “AVG”).

Alfa-Construct verwijst voor verdere informatie naar haar Privacyverklaring, met uitleg aangaande de wijze waarop Alfa-Construct de persoonlijke gegevens gebruikt, verwerkt en beveiligd.

Artikel 4 - Voorstelling Estatit

Estatit is een product ontwikkeld door en eigendom van Alfa-Construct NV, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Parklaan 10 en in de KBO gekend met ondernemingsnummer 0447.951.938 (hierbij genoemd: “Alfa-Construct”).

Estatit is een online Platform waarop professionele en niet-professionele kandidaat-verkopers onroerende goederen kunnen aanbieden en waarop professionele en niet-professionele kandidaat-kopers met die kandidaat-verkopers in contact kunnen treden.

Alfa-Construct handelt daarbij niet als vastgoedmakelaar of (kandidaat-)verkoper, noch als vertegenwoordiger, commissionair of lasthebber van de (kandidaat-) verkopers.

Alfa-Construct is vreemd aan elke overeenkomst tussen de (kandidaat-)verkoper en (kandidaat-)koper en/of met diens vastgoedmakelaar en is geen partij bij enige transactie of koop/verkoop.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van Estatit

Alfa-Construct zet zich in om Estatit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking te stellen, maar kan niet uitsluiten dat de toegang tot Estatit om technische of andere redenen onafhankelijk van de wil van Alfa-Construct (zie: artikel 15 – Overmacht) zou worden verhinderd. Alfa-Construct zal al het mogelijke doen om de toegang tot het Platform zo spoedig mogelijk te herstellen.

Alfa-Construct kan niet worden aangesproken voor hierdoor veroorzaakte onderbrekingen van de beschikbaarheid of storing noch voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen voor Bezoekers, Gebruikers of derden.

Hoewel Alfa-Construct zich in de mate van het mogelijke inzet om Estatit vrij te houden van bugs, virussen, spyware en andere schadelijke en/of niet-goedgekeurde software, kan Alfa-Construct niet vermijden dat dergelijke zaken toch worden aangetroffen op het Platform. Alfa-Construct kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen die een Bezoeker, Gebruiker of derden door de aanwezigheid van dergelijke zaken zou lijden. Om die reden raadt Alfa-Construct u ten zeerste aan om firewalls, antivirusprogramma(‘s) en/of andere beveiligingssoftware te installeren.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om haar dienstverlening via het Platform te beëindigen of op te schorten binnen een termijn van één (1) maand na schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker, zonder dat de Gebruiker op basis hiervan aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Artikel 6 - Links naar andere websites, producten en diensten

Het Platform bevat links naar websites of inhoud beheerd door derden.

Alfa-Construct kan in geen geval worden aangesproken voor de inhoud van websites van derden, noch voor de (inhoud van) diensten of informatie verleend door derden, zelfs niet indien diezelfde inhoud wordt weergegeven op Estatit.

De links naar andere websites of inhoud van derden houdt geen aanvaarding of goedkeuring in van Alfa-Construct met de daarin/daarop aangeboden informatie, diensten of producten.

Slechts de eigenaars en/of beheerders van die andere websites of informatie kunnen worden aangesproken voor niet-naleving van de toepasselijke wetgeving in de ruime zin.

Artikel 7 - Aanmaak account - Registratie

U kan kosteloos een account aanmaken op Estatit via registratie op het Platform door het invullen en indienen van een formulier met uw gegevens.

Een Gebruiker kan zich enkel registreren door volledige vermelding van alle gegevens zoals opgenomen in het registratieformulier.

De Gebruiker kan slechts één (1) account aanmaken.

De Gebruiker verklaart dat hij een privépersoon is van minstens 18 jaar oud en dat hij in staat en gerechtigd is om een Advertentie op te stellen en te publiceren.

Alle meldingen en communicatie met betrekking tot het Platform en de Gebruiksvoorwaarden gebeurt enkel via het door de Gebruiker in zijn account vermelde e-mailadres. Ingeval van wijziging van e-mailadres dient de Gebruiker onmiddellijk het nodige te doen voor aanpassing van zijn account.

Behoudens ingeval van opzet, fraude, bedrog of zware fout kan Alfa-Construct niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het niet aanpassen door de Gebruiker van zijn account op basis van de gewijzigde gegevens van de Gebruiker,

Voor vragen omtrent uw registratie en uw account kunt u contact opnemen met ons helpdesk: helpme@estatit.be.

Uw registratie, waarop het Privacybeleid van toepassing is, verleent toegang tot de volgende diensten:

 • Het plaatsen van een gratis advertentie voor de verkoop/verhuur van een onroerend goed (hierna: “Advertentie”);
 • Het vastzetten van specifieke zoekcriteria voor een Advertentie;
 • De tool die het vergelijken van Advertenties vergemakkelijkt;
 • De mogelijkheid om nazicht te doen naar hoe vaak een Advertentie bekeken werd sinds publicatie;
 • Ontvangst van een e-mailmelding wanneer een Advertentie die aan de zoekcriteria voldoet, wordt gepubliceerd op Estatit;
 • Ontvangst van een e-mailmelding wanneer een Advertentie werd gewijzigd;
 • Ontvangst van nieuwsbrieven en/of elektronische of papieren communicatie met informatie, uitnodigingen, opiniepeilingen en prijsvragen op het gebied van koop, huur, verhuizen, financiering, verzekering, EPB-certificering, inspecties van residentiële installaties (elektrische installatie, olieketel, aanwezigheid van asbest, enz.), renovatie, meubilering en vastgoed in het algemeen.

De Gebruiker mag een onbeperkt aantal Advertenties plaatsen op het Platform. Het is echter niet toegestaan meerdere keren eenzelfde Advertentie te plaatsen voor hetzelfde onroerend goed.

Bij aanmaak van een account dient u een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord in te stellen zodat u zich kunt identificeren en van de bovenstaande diensten gebruik kunt maken. De Gebruiker zal zijn inloggegevens en wachtwoord niet delen met derden.

De Gebruiker is en blijft alleszins persoonlijk en exclusief aansprakelijk voor het gebruik van zijn account.

U kunt uw account op Estatit op ieder ogenblik kosteloos verwijderen.

Indien een Gebruiker zich voordoet als niet-professioneel, terwijl hij in werkelijkheid een professionele Gebruiker is dan heeft Estatit het recht om het account af te sluiten.

Artikel 8 - Gebruik van Estatit

Bij het gebruik van Estatit wordt van u verwacht dat u handelt en zich gedraagt als een zorgvuldige en voorzichtige Bezoeker en Gebruiker.

De volgende handelingen en gedragingen, op niet-limitatieve wijze opgesomd, vormen een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden en zijn verboden bij het gebruik van Estatit en bij de plaatsing van een Advertentie door een Gebruiker:

 • Schending van intellectuele eigendomsrechten van Alfa-Construct, Estatit, Gebruikers en/of derden;
 • Het delen van onjuiste, illegale of misleidende mededelingen;
 • Verspreiding van illegaal verkregen informatie;
 • Het gebruik van persoonlijke gegevens van andere Bezoekers of Gebruikers beschikbaar via Estatit teneinde betalende producten en/of diensten aan te bieden of om ongevraagde berichten te sturen naar derden voor commerciële doeleinden en/of op enige andere ongeoorloofde wijze;
 • De plaatsing van bedrieglijke en/of onwettige Advertenties;
 • De plaatsing van meerdere Advertenties voor hetzelfde onroerend goed;
 • De schending van de reputatie van Alfa-Construct en/of Estatit;
 • Het onwettig en ongeoorloofd gebruik van Estatit;
 • De (poging tot) omzeiling of eliminatie om de beveiliging van Estatit;
 • Het kopiëren, wijzigen, verspreiden of anderszins gebruiken en/of exploiteren van het op Estatit toegankelijk gemaakte materiaal;
 • Het gebruik van (inhoud van de) website voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden.
 • Het is de Gebruiker verboden om een Advertentie te publiceren waarvan de inhoud in strijd is met enige wetgeving in de meest ruime zin.

Ingeval Alfa-Construct en/of haar aangestelden dergelijke inbreuken op het Platform constateert, dan kan zij de maatregelen nemen zoals opgenomen in onderhavige Gebruiksvoorwaarden onder artikel 9 – Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9 - Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden

Alfa-Construct kan ingeval van een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden onder meer de volgende sancties nemen:

 • Verwijdering van de Advertentie;
 • Schorsing van het account;
 • Blokkering van het account.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om verdere buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Gebruikers of derden die voornoemde of gelijkaardige inbreuken plegen.

Alfa-Construct zal tevens de daartoe bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van de inbreuken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om Alfa-Construct integraal te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die kunnen voortvloeien uit onregelmatigheden of onrechtmatigheden opgenomen in de Advertentie op Estatit.

Artikel 10 - Publicatie op Platform

10.1 Algemeen

Alfa-Construct is gerechtigd om technische/functionele aanpassingen door te voeren om een Advertentie beschikbaar en toegankelijk te maken op verschillende kanalen en apparaten zonder enige wijziging aan de inhoud van de Advertentie.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om rechtstreeks contact op te nemen met een Gebruiker ingeval een Advertentie interessant is voor commerciële doeleinden. Aan de Gebruiker kan toestemming gevraagd worden om de Advertentie te promoten of te publiceren op de sociale media of andere kanalen van Alfa-Construct. Anderzijds kan u als Gebruiker aan Alfa-Construct vragen om uw Advertentie te promoten of te publiceren op andere kanalen van Alfa-Construct via: socials@estatit.be.

10.2 Publicatie van Advertentie

Om de kwaliteit van de door Alfa-Construct verleende diensten te waarborgen verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij publicatie van een Advertentie op Estatit aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Beschrijving van het aangeboden onroerend goed en van de voorwaarden voor verhuur/verkoop/…: Deze omschrijving in de Advertentie moet nauwkeurig, duidelijk, correct en ondubbelzinnig zijn;
 • Foto’s/beeldmateriaal (hierna: “Media” genoemd): De Media gevoegd in een Advertentie moet van goede kwaliteit zijn;

Bij gebrekkige kwaliteit zal Alfa-Construct zich het recht voorbehouden om de betreffende Media te verwijderen. Alfa-Construct heeft het recht om Media in een Advertentie te verwijderen in de volgende gevallen:

 • Wazige Media
 • Media van slechte resolutie (minstens 1920 x 1080 pixels)
 • Media waarin/waarop te zien is:
  • Een merk
  • Een logo
  • Een watermerk
  • (Al dan niet identificeerbare) personen
  • Contactgegevens

Indien Alfa-Construct zich genoodzaakt ziet om Media te verwijderen kan de Gebruiker geen aanspraak maken op enige vergoeding;

 • Ieder afzonderlijk aspect van de Advertentie dient in het daartoe bestemde veld te worden ingevoerd.
 • Verbod van bedrieglijke en/of misleidende Advertenties: Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om iedere frauduleuze en/of misleidende Advertenties te verwijderen van Estatit. Dit in overeenstemming met de bepaling: artikel 12 – Beperking en weigering bij publicatie van een Advertentie en artikel 9 – Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 11 – Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een Advertentie bedraagt drie (3) maanden (hierna genoemd: “Geldigheidsduur”). Bij het verstrijken van die Geldigheidsduur wordt de Advertentie automatisch verwijderd, tenzij de Gebruiker tijdig aangeeft de Geldigheidsduur van zijn Advertentie te willen verlengen.

Alfa-Construct verbindt zich ertoe om uiterlijk 3 dagen vóór het verval van de Geldigheidsduur een e-mail te richten aan de Gebruiker met de melding van de datum waarop zijn Advertentie automatisch zal worden verwijderd. De Gebruiker kan zich slechts verzetten tegen de verwijdering van diens Advertentie indien hij uiterlijk binnen 1 dag vóór datum verwijdering van de Advertentie via het Platform de Geldigheidsduur van de Advertentie verlengt voor een nieuwe termijn van drie (3) maanden.

Alfa-Construct verbindt zich er niet toe om een Advertentie te verwijderen wanneer het geadverteerde onroerend goed verkocht is geworden. De Gebruiker die de Advertentie plaatste, kan op ieder ogenblik kosteloos zijn Advertentie verwijderen van Estatit.

Artikel 12 - Beperking en weigering bij publicatie van een Advertentie

Het is niet mogelijk om een bestaande Advertentie te wijzigen met de bedoeling daaronder een nieuwe vastgoedaanbieding te plaatsen. Indien u een nieuw onroerend goed op Estatit wenst te adverteren, dient u een nieuwe Advertentie te plaatsen.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om in volgende niet-limitatieve gevallen een Advertentie te weigeren of te verwijderen van Estatit, zonder dat u aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie:

 • De Advertentie heeft betrekking op een onroerend goed dat al verkocht of verhuurd is;
 • De Media in de Advertentie geven het onroerend goed niet expliciet of duidelijk weer;
 • De vermelding van een foutief adres in de Advertentie;
 • In de Advertentie wordt een link opgenomen naar een website van een derde.

Artikel 13 - Communicatie via Estatit

Het versturen van berichten via Estatit gebeurt telkens op uw eigen risico.

Bij het voeren van communicatie via Estatit zijn de volgende handelingen verboden:

 • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van naam of imago, misbruik van vertrouwen;
 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie, of de bevordering daarvan;
 • Schending van intellectuele of andere eigendomsrechten;
 • Het verstoren van de openbare orde, zoals spam, ongevraagde reclame, veelvuldig illegaal herladen van pagina’s en flooding;
 • Hacking of poging tot hacking van de domeinen of software of websites eigendom van derden;
 • Het verstrekken van onjuiste informatie;
 • Het zich-toeëigenen van de identiteit van een derde;
 • Publicatie van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het aanbieden van prostitutie of escortdiensten aan het grote publiek.

Indien u zich schuldig maakt aan dergelijke verboden handelingen, dan kan Alfa-Construct uw gegevens delen met de daartoe bevoegde autoriteitenen kan zij tevens de maatregelen nemen zoals opgenomen in onderhavige Gebruiksvoorwaarden onder: artikel 9 – Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Indien u meent dat de inhoud van een Advertentie onwettig of in strijd met de Gebruiksvoorwaarden is, dan dient Alfa-Construct daarvan op de hoogte te worden gesteld via een e- mail naar: gebruiksvoorwaarden@estatit.be.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Alfa-Construct doet wat voor haar mogelijk is om op Estatit betrouwbare en actuele Advertenties weer te geven.

Alfa-Construct kan niet worden aangesproken voor de wettigheid, nauwkeurigheid of inhoud van de Advertenties die op Estatit worden geplaatst, noch voor de kwaliteit van de gepubliceerde onroerende goederen en/of diensten in de Advertenties.

De Gebruiker draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de informatie en Advertenties die hij op het Platform plaatst. Door de plaatsing van een Advertentie op het Platform erkent en aanvaardt de Gebruiker deze aansprakelijkheid.

De Bezoeker en Gebruiker erkent en aanvaardt dat Estatit geen verificatie van de inhoud van de Advertenties verricht en alzo dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid draagt naar de Bezoeker of Gebruiker of enige derde.

De informatie, en meer in het bijzonder de vraagprijs, in een Advertentie wordt onder voorbehoud gepubliceerd gelet op de voorlopige aard ervan en dient te worden bevestigd door de Gebruiker om betrouwbaar en geldig te zijn.

De Advertentie kan in geen geval gelijkgesteld worden aan een aanbod tot verhuur of verkoop in juridische zin van het woord.

Alfa-Construct raadt u ten zeerste aan om alvorens in te gaan op een Advertentie contact op te nemen met de Gebruiker.

Alfa-Construct is ook niet aansprakelijk voor:

 • Enige beslissing of handeling van een Bezoeker of Gebruiker op basis van informatie verkregen via Estatit, noch voor eventuele fouten of vergissingen daarin;
 • Schade veroorzaakt door de onmogelijkheid om het Platform te gebruiken;
 • Schade veroorzaakt aan elektronische middelen door het gebruik van en communicatie via Estatit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door niet-levering of vertraging bij de levering van berichten, onderschepping of manipulatie van berichten door derden of door software/apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en virusoverdracht;
 • De door een Gebruiker bij het plaatsen van een Advertentie begane inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

De Gebruiker draagt de exclusieve en integrale aansprakelijkheid voor teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten en andere vormen van informatie en Media die de Gebruiker op Estatit plaatst of deelt.

Ter vrijwaring van eender welke aanspraak lastens Alfa-Construct erkent de Gebruiker bij aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk dat:

 • Alfa-Construct het recht heeft om al het materiaal (tekst, foto’s, informatie) dat u plaatst of publiceert op Estatit te gebruiken en te publiceren om de dienst(en) te leveren die de Gebruiker heeft aangevraagd;
 • De Gebruiker kent aan Alfa-Construct een ​​licentie toe op de geüploade inhoud en Media van de Advertentie. Deze licentie is kosteloos, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zodat Alfa-Construct de inhoud en Media kan gebruiken, publiceren en reproduceren bij de exploitatie en promotie van haar diensten en die van derden;
 • U aanvaardt dat Alfa-Construct gegevens van de Advertentie mag gebruiken om referentiepunten of een historiek van verkochte en verhuurde panden te creëren.

Slechts de volgende informatie zal Alfa-Construct gebruiken: Media van het onroerend goed (zolang het nog te koop of te huur staat), de gepubliceerde beschrijving van het onroerend goed, het adres (zolang het nog te koop of te huur staat) of het geografische gebied, de datum van publicatie van de Advertentie (en, indien van toepassing, de datum van verwijdering van de Advertentie), en de geadverteerde prijs. De contactgegevens van de Gebruiker worden nooit in dat verband gebruikt. Voor de hierboven beschreven doeleinden worden de contactgegevens geanonimiseerd en zolang als wettelijk toegestaan (zie Privacybeleid) bewaard.

Artikel 15 - Overmacht

Indien Alfa-Construct geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verbintenissen uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten haar wil, dan is er sprake van overmacht en/of vreemde oorzaak.

In geval van overmacht is Alfa-Construct bevrijd van haar verbintenissen zonder gehouden te kunnen worden tot betaling van een schadevergoeding.

Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Alfa-Construct en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend: brand, ongevallen, stakingen of lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, import- en exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, pandemie of epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de Estatit-website, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo’s, knoppen, foto’s, code, databank en iconen, behoort tot de intellectuele eigendom van Alfa-Construct en wordt beschermd door haar intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, rechten voor databaseproducenten, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modelrecht, domeinnamen, etc.).

Schending van de intellectuele eigendomsrechten van Alfa-Construct kan gerechtelijk vervolgd worden.

De vormgeving van het Platform (plan, selectie en lay-out van onderdelen, datastructuur, etc.) is beschermd door de wetgeving omtrent het auteursrecht. Alfa-Construct behoudt zich dan ook het recht voor om gebruik en reproductie van de, volledige of gedeeltelijke, vormgeving en/of inhoud van Estatit te verbieden.

Op Estatit worden bepaalde handelsnamen, merken en logo’s vermeld die behoren tot het intellectueel eigendom van Alfa-Construct of van derden. Ieder gebruik van die handelsnamen, merken en logo’s, evenals het gebruik van gelijkaardige tekens en benamingen, is verboden tenzij de specifieke en voorafgaande toestemming van de licentiehouders, en met name Alfa-Construct, werd verkregen.

U heeft als Bezoeker en Gebruiker een louter niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare toestemming om het materiaal van het platform op een elektronisch apparaat te openen, weer te geven en te downloaden met het uitsluitend oogmerk om de inhoud te raadplegen. Het is slechts toegestaan om een kopie van de inhoud van Estatit af te drukken op voorwaarde dat:

 • dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt gedaan,
 • de inhoud van het Platform op geen enkele manier wordt gewijzigd,
 • alle auteurs- en oorsprongsvermeldingen worden behouden.

Ieder kopie, elke vertaling, aanpassing, wijziging of ander gebruik van het geheel of een van de beschermde factoren van het Platform, in welke vorm of op welke manier dan ook, is steeds verboden indien de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa-Construct niet werd verkregen. De commerciële exploitatie van Estatit door een persoon andere dan Alfa-Construct is tevens verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa-Construct.

Bij het plaatsen van een Advertentie kan de locatie van het geadverteerde onroerende goed worden aangeduid op de kaart om kandidaat-kopers daarover te informeren. De kaarten die daarvoor worden benut, zijn de exclusieve eigendom van Google. Het is niet toegestaan om die plannen te reproduceren tenzij voor louter persoonlijk gebruik. Het wijzigen, reproduceren, etc. van de plannen voor commerciële doeleinden vormt een inbreuk op de auteursrechten van Google en de Gebruiksvoorwaarden. Alfa-Construct is niet aansprakelijk voor fouten en/of onnauwkeurigheden die de plannen bevatten.

Artikel 17 - Diverse bepalingen

De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle Gebruiksvoorwaarden.

De ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt als niet-geschreven beschouwd. Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling hetzelfde doel nastreeft.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Alfa-Construct en de Bezoekers en Gebruikers van Estatit en eender welk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het Platform, en de interpretatie, uitlegging of toepassing van de Gebruiksvoorwaarden.

De hoven en rechtbanken van Antwerpen zijn territoriaal en exclusief bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over dergelijke geschillen.

Bij onduidelijkheid over de Gebruiksvoorwaarden kan er contact opgenomen worden via: gebruiksvoorwaarden@estatit.be.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld op 29/05/2022.

Gebruiksvoorwaarden Professioneel

Versie van toepassing vanaf 29/05/2022

Artikel 1 - Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot het platform www.estatit.be (hierna: “Estatit” of “Platform” genoemd) vereist uw instemming met de gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden” genoemd).

Gelieve de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden aandachtig na te lezen alvorens verder gebruik te maken van Estatit.

U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van onze Gebruiksvoorwaarden bij verder bezoek en gebruik van het Platform.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Een “Bezoeker”, zijnde ieder die het Platform zonder registratie gebruikt in overeenstemming en met akkoord met de Gebruiksvoorwaarden;
 • Een “Gebruiker”, zijnde ieder die het Platform gebruikt na registratie en aanmaak van een account in overeenstemming en met akkoord met de Gebruiksvoorwaarden voor de plaatsing van een advertentie voor de verkoop/verhuur van een onroerend goed (hierna: “Advertentie”);

De Gebruiksvoorwaarden zijn verschillend naargelang u het platform bezoekt/gebruikt als onderneming (professioneel) (Gebruiksvoorwaarden PRO) of als particulier (consument) (Gebruiksvoorwaarden Consument).

Estatit behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen vóór wijziging zal Estatit de Gebruiker via e-mail informeren over de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker heeft dan de mogelijkheid zijn account te verwijderen vóór datum ingang van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Bij voortzetting van het account zijn de nieuwe Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk van toepassing.

Elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden is onmiddellijk van toepassing op Bezoekers alsook op Gebruikers die hun account aanmaken na publicatie van de wijziging.

Artikel 2 - Cookiebeleid

Bij het bezoek van het Platform zal u worden gevraagd om cookies te accepteren of te weigeren.

De cookies zijn bedoeld om Estatit gedurende een bepaalde periode in staat te stellen uw voorkeuren te bewaren.

Cookies vergemakkelijken en veraangenamen het gebruik van het Platform en kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de browserervaring op Estatit te verzamelen.

Artikel 3 - Verwerking persoonsgegevens

Door aanmaak van een account op Estatit gaat u expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Alfa-Construct voor administratieve doeleinden, overeenkomstig haar Privacybeleid en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel: “AVG”).

Alfa-Construct verwijst voor verdere informatie naar haar Privacyverklaring, met uitleg aangaande de wijze waarop Alfa-Construct de persoonlijke gegevens gebruikt, verwerkt en beveiligd.

Artikel 4 - Voorstelling Estatit

Estatit is een product ontwikkeld door en eigendom van Alfa-Construct NV, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Parklaan 10 en in de KBO gekend met ondernemingsnummer 0447.951.938 (hierbij genoemd: “Alfa-Construct”).

Estatit is een online Platform waarop professionele en niet-professionele kandidaat-verkopers onroerende goederen kunnen aanbieden en waarop professionele en niet-professionele kandidaat-kopers met die kandidaat-verkopers in contact kunnen treden.

Alfa-Construct handelt daarbij niet als vastgoedmakelaar of (kandidaat-)verkoper, noch als vertegenwoordiger, commissionair of lasthebber van de (kandidaat-) verkopers.

Alfa-Construct is vreemd aan elke overeenkomst tussen de (kandidaat-)verkoper en (kandidaat-)koper en/of met diens vastgoedmakelaar en is geen partij bij enige transactie of koop/verkoop.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van Estatit

Alfa-Construct zet zich in om Estatit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking te stellen, maar kan niet uitsluiten dat de toegang tot Estatit om technische of andere redenen onafhankelijk van de wil van Alfa-Construct (zie: zie artikel 15 – Overmacht) zou worden verhinderd. Alfa-Construct zal al het mogelijke doen om de toegang tot het Platform zo spoedig mogelijk te herstellen.

Alfa-Construct kan niet worden aangesproken voor hierdoor veroorzaakte onderbrekingen van de beschikbaarheid of storing noch voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen voor Bezoekers, Gebruikers of derden.

Hoewel Alfa-Construct zich in de mate van het mogelijke inzet om Estatit vrij te houden van bugs, virussen, spyware en andere schadelijke en/of niet-goedgekeurde software, kan Alfa-Construct niet vermijden dat dergelijke zaken toch worden aangetroffen op het Platform. Alfa-Construct kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen die een Bezoeker, Gebruiker of derden door de aanwezigheid van dergelijke zaken zou lijden. Om die reden raadt Alfa-Construct u ten zeerste aan om firewalls, antivirusprogramma(‘s) en/of andere beveiligingssoftware te installeren.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om haar dienstverlening via het Platform te beëindigen of op te schorten binnen een termijn van één (1) maand na schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker zonder dat de Gebruiker op basis hiervan aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Artikel 6 - Links naar andere websites, producten en diensten

Het Platform bevat links naar websites of inhoud beheerd door derden.

Alfa-Construct kan in geen geval worden aangesproken voor de inhoud van websites van derden, noch voor de (inhoud van) diensten of informatie verleend door derden, zelfs niet indien diezelfde inhoud wordt weergegeven op Estatit.

De links naar andere websites of inhoud van derden houdt geen aanvaarding of goedkeuring in van Alfa-Construct met de daarin/daarop aangeboden informatie, diensten of producten.

Slechts de eigenaars en/of beheerders van die andere websites of informatie kunnen worden aangesproken voor niet-naleving van de toepasselijke wetgeving in de ruime zin.

Artikel 7 - Aanmaak account - Registratie

U kan kosteloos een account aanmaken op Estatit via registratie op het Platform door het invullen en indienen van een formulier met uw gegevens.

Een professionele Gebruiker kan zich enkel registreren door volledige vermelding van alle (vennootschaps)gegevens zoals opgenomen in het registratieformulier.

De Gebruiker kan slechts één (1) account aanmaken.

Alle meldingen en communicatie met betrekking tot het Platform en de Gebruiksvoorwaarden gebeurt enkel via het door de Gebruiker in zijn account vermelde e-mailadres. Ingeval van wijziging van e-mailadres dient de Gebruiker onmiddellijk het nodige te doen voor aanpassing van zijn account.

Behoudens ingeval van opzet, fraude, bedrog of zware fout kan Alfa-Construct niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het niet aanpassen door de Gebruiker van zijn account op basis van de gewijzigde gegevens van de Gebruiker. Voor vragen omtrent uw registratie en uw account kunt u contact opnemen met ons helpdesk: helpme@estatit.be.

Uw registratie, waarop het Privacybeleid van toepassing is, verleent toegang tot de volgende diensten:

 • Het plaatsen van een gratis advertentie voor de verkoop/verhuur van een onroerend goed (hierna: “Advertentie”);
 • Het vermelden van het logo/merknaam van de Gebruiker;
 • Het vastzetten van specifieke zoekcriteria voor een Advertentie;
 • De tool die het vergelijken van Advertenties vergemakkelijkt;
 • De mogelijkheid om nazicht te doen naar hoe vaak een Advertentie bekeken werd sinds publicatie;
 • Ontvangst van een e-mailmelding wanneer een Advertentie die aan de zoekcriteria voldoet, wordt gepubliceerd op Estatit;
 • Ontvangst van een e-mailmelding wanneer een Advertentie werd gewijzigd;
 • Ontvangst van nieuwsbrieven en/of elektronische of papieren communicatie met informatie, uitnodigingen, opiniepeilingen en prijsvragen op het gebied van koop, huur, verhuizen, financiering, verzekering, EPB-certificering, inspecties van residentiële installaties (elektrische installatie, olieketel, aanwezigheid van asbest, enz.), renovatie, meubilering en vastgoed in het algemeen.

De Gebruiker mag een onbeperkt aantal Advertenties plaatsen op het Platform. Het is echter niet toegestaan meerdere keren een Advertentie te plaatsen voor hetzelfde onroerend goed.

Bij aanmaak van een account dient u een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord in te stellen zodat u zich kunt identificeren en van de bovenstaande diensten gebruik kunt maken. De Gebruiker zal zijn inloggegevens en wachtwoord niet delen met derden.

De Gebruiker is en blijft alleszins persoonlijk en exclusief aansprakelijk voor het gebruik van zijn account.

U kunt uw account op Estatit op ieder ogenblik kosteloos verwijderen.

Indien een Gebruiker zich voordoet als niet-professioneel terwijl hij in werkelijkheid een professionele Gebruiker is dan heeft Estatit het recht om het account af te sluiten.

Artikel 8 - Gebruik van Estatit

Bij het gebruik van Estatit wordt van u verwacht dat u handelt en zich gedraagt als een zorgvuldige en voorzichtige Bezoeker en Gebruiker.

De volgende handelingen en gedragingen, op niet-limitatieve wijze opgesomd, vormen een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden en zijn verboden bij het gebruik van Estatit en bij de plaatsing van een Advertentie door een Gebruiker:

 • Schending van intellectuele eigendomsrechten van Alfa-Construct, Estatit, Gebruikers en/of derden;
 • Het delen van onjuiste, illegale of misleidende mededelingen;
 • Verspreiding van illegaal verkregen informatie;
 • Bij gebruik van persoonlijke gegevens van andere Bezoekers of Gebruikers beschikbaar via Estatit teneinde betalende producten en/of diensten aan te bieden of om ongevraagde berichten te sturen naar derden voor commerciële doeleinden en/of op enige andere ongeoorloofde wijze;
 • De plaatsing van bedrieglijke en/of onwettige Advertenties;
 • De plaatsing van meerdere Advertenties voor hetzelfde onroerend goed;
 • De schending van de reputatie van Alfa-Construct en/of Estatit;
 • Het onwettig en ongeoorloofd gebruik van Estatit;
 • De (poging tot) omzeiling of eliminatie om de beveiliging van Estatit;
 • Het kopiëren, wijzigen, verspreiden of anderszins gebruiken en/of exploiteren van het op Estatit toegankelijk gemaakte materiaal;
 • Het gebruik van (inhoud van de) website voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden.
 • Het is de Gebruiker verboden om een Advertentie te publiceren waarvan de inhoud in strijd is met enige wetgeving in de meest ruime zin.

Ingeval Alfa-Construct en/of haar aangestelden dergelijke inbreuken op het Platform constateert, dan kan zij de maatregelen nemen zoals opgenomen in onderhavige Gebruiksvoorwaarden onder Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9 - Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden

Alfa-Construct kan ingeval van inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden onder meer de volgende sancties nemen:

 • Verwijdering van de Advertentie;
 • Schorsing van het account;
 • Blokkering van het account.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om verdere buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Gebruikers of derden die voornoemde of gelijkaardige inbreuken plegen.

Alfa-Construct zal tevens de daartoe bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van de inbreuken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om Alfa-Construct integraal te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die kunnen voortvloeien uit onregelmatigheden of onrechtmatigheden opgenomen in de Advertentie op Estatit.

Artikel 10 - Publicatie op Platform

10.1 Algemeen

Alfa-Construct is gerechtigd om technische/functionele aanpassingen door te voeren om een Advertentie beschikbaar en toegankelijk te maken op verschillende kanalen en apparaten zonder enige wijziging aan de inhoud van de Advertentie.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om rechtstreeks contact op te nemen met een Gebruiker ingeval een Advertentie interessant is voor commerciële doeleinden. Aan de Gebruiker kan toestemming gevraagd worden om de Advertentie te promoten of te publiceren op de sociale media of andere kanalen van Alfa-Construct. Anderzijds kan u als Gebruiker aan Alfa-Construct vragen om uw Advertentie te promoten of te publiceren op andere kanalen van Alfa-Construct via: socials@estatit.be.

 

10.2 Publicatie van Advertentie

Om de kwaliteit van de door Alfa-Construct verleende diensten te waarborgen, verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij publicatie van een Advertentie op Estatit aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Beschrijving van het aangeboden onroerend goed en van de voorwaarden voor verhuur/verkoop/…: Deze omschrijving in de Advertentie moet nauwkeurig, duidelijk, correct en ondubbelzinnig zijn;
 • Foto’s/beeldmateriaal (hierna: “Media” genoemd): De Media gevoegd in een Advertentie moet van goede kwaliteit zijn;

Bij gebrekkige kwaliteit zal Alfa-Construct zich het recht voorbehouden om de betreffende Media te verwijderen. Alfa-Construct heeft het recht om Media in een Advertentie te verwijderen in de volgende gevallen:

 • Wazige Media
 • Media van slechte resolutie (minstens 1920 x 1080 pixels)
 • Media waarin/waarop te zien is:
  • Een merk
  • Een logo
  • Een watermerk
  • (Al dan niet identificeerbare) personen
  • Contactgegevens

Indien Alfa-Construct zich genoodzaakt ziet om Media te verwijderen kan de Gebruiker geen aanspraak maken op enige vergoeding;

 • Ieder afzonderlijk aspect van de Advertentie dient in het daartoe bestemde veld te worden ingevoerd.

Verbod van bedrieglijke en/of misleidende Advertenties: Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om iedere frauduleuze en/of misleidende Advertenties te verwijderen van Estatit. Dit in overeenstemming met de bepaling: artikel 12 – Beperking en weigering bij publicatie van een Advertentie en artikel 9 – Sancties bij Inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 11 - Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een Advertentie bedraagt drie (3) maanden (hierna genoemd: “Geldigheidsduur”). Bij het verstrijken van die Geldigheidsduur wordt de Advertentie automatisch verwijderd, tenzij de Gebruiker tijdig aangeeft de Geldigheidsduur van zijn Advertentie te willen verlengen.

Alfa-Construct verbindt zich ertoe om uiterlijk 3 dagen vóór het verval van de Geldigheidsduur een e-mail te richten aan de Gebruiker met de melding van de datum waarop zijn Advertentie automatisch zal worden verwijderd. De Gebruiker kan zich slechts verzetten tegen de verwijdering van diens Advertentie indien hij uiterlijk binnen 1 dag vóór datum verwijdering van de Advertentie via het Platform de Geldigheidsduur van de Advertentie verlengt voor een nieuwe termijn van drie (3) maanden.

Alfa-Construct verbindt zich er niet toe om een Advertentie te verwijderen wanneer het geadverteerde onroerend goed verkocht is geworden. De Gebruiker die de Advertentie plaatste, kan op ieder ogenblik kosteloos zijn Advertentie verwijderen van Estatit.

Artikel 12 - Beperking en weigering bij publicatie van een Advertentie

Het is niet mogelijk om een bestaande Advertentie te wijzigen met de bedoeling daaronder een nieuwe vastgoedaanbieding te plaatsen. Indien u een nieuw onroerend goed op Estatit wenst te adverteren dient u een nieuwe Advertentie te plaatsen.

Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om in volgende niet-limitatieve gevallen een Advertentie te weigeren of te verwijderen van Estatit, zonder dat u aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie:

 • De Advertentie heeft betrekking op een onroerend goed dat al verkocht of verhuurd is;
 • De Media in de Advertentie geven het onroerend goed niet expliciet of duidelijk weer;
 • Vermelding van een foutief adres in de Advertentie;
 • In de Advertentie wordt een link opgenomen naar een website van een derde.

Artikel 13 - Communicatie via Estatit

Het versturen van berichten via Estatit gebeurt telkens op uw eigen risico.

Bij het voeren van communicatie via Estatit zijn de volgende handelingen verboden:

 • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van naam of imago, misbruik van vertrouwen;
 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie, of de bevordering daarvan;
 • Schending van intellectuele of andere eigendomsrechten;
 • Het verstoren van de openbare orde, zoals spam, ongevraagde reclame, veelvuldig illegaal herladen van pagina’s en flooding;
 • Hacking of poging tot hacking van de domeinen of software of websites eigendom van derden;
 • Het verstrekken van onjuiste informatie;
 • Het zich-toeëigenen van de identiteit van een derde;
 • Publicatie van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het aanbieden van prostitutie of escortdiensten aan het grote publiek.

Indien u zich schuldig maakt aan dergelijke verboden handelingen dan kan Alfa-Construct uw gegevens delen met de daartoe bevoegde autoriteiten en kan zij tevens de maatregelen nemen zoals opgenomen in onderhavige Gebruiksvoorwaarden onder: artikel 9 – Sancties bij inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Indien u meent dat de inhoud van een Advertentie onwettig of in strijd met de Gebruiksvoorwaarden is dan dient Alfa-Construct daarvan op de hoogte te worden gesteld via een e-mail naar: gebruiksvoorwaarden@estatit.be.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Alfa-Construct doet wat voor haar mogelijk is om op Estatit betrouwbare en actuele Advertenties weer te geven.

Alfa-Construct kan niet worden aangesproken voor de wettigheid, nauwkeurigheid of inhoud van de Advertenties die op Estatit worden geplaatst, noch voor de kwaliteit van de gepubliceerde onroerende goederen en/of diensten in de Advertenties.

De Gebruiker draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de informatie en Advertenties die hij op het Platform plaatst. Door de plaatsing van een Advertentie op het Platform erkent en aanvaardt de Gebruiker deze aansprakelijkheid.

De Bezoeker en Gebruiker erkent en aanvaardt dat Estatit geen verificatie van de inhoud van de Advertenties verricht en alzo dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid draagt naar de Bezoeker of Gebruiker of enige derde.

De informatie, en meer in het bijzonder de vraagprijs, in een Advertentie wordt onder voorbehoud gepubliceerd gelet op de voorlopige aard ervan en dient te worden bevestigd door de Gebruiker om betrouwbaar en geldig te zijn.

De Advertentie kan in geen geval gelijkgesteld worden aan een aanbod tot verhuur of verkoop in juridische zin van het woord.

Alfa-Construct raadt u ten zeerste aan om alvorens in te gaan op een Advertentie contact op te nemen met de Gebruiker.

Alfa-Construct is ook niet aansprakelijk voor:

 • Enige beslissing of handeling van een Bezoeker of Gebruiker op basis van informatie verkregen via Estatit, noch voor eventuele fouten of vergissingen daarin;
 • Schade veroorzaakt door de onmogelijkheid om het Platform te gebruiken;
 • Schade veroorzaakt aan elektronische middelen door het gebruik van en communicatie via Estatit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door niet-levering of vertraging bij de levering van berichten, onderschepping of manipulatie van berichten door derden of door software/apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en virusoverdracht;
 • De door een Gebruiker bij het plaatsen van een Advertentie begane inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

De Gebruiker draagt de exclusieve en integrale aansprakelijkheid voor teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten en andere vormen van informatie en Media die de Gebruiker op Estatit plaatst of deelt.

Ter vrijwaring van eender welke aanspraak lastens Alfa-Construct erkent de Gebruiker bij aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk dat:

 • Alfa-Construct het recht heeft om al het materiaal (tekst, foto’s, informatie) dat u plaatst of publiceert op Estatit te gebruiken en te publiceren om de dienst(en) te leveren die de Gebruiker heeft aangevraagd;
 • De Gebruiker kent aan Alfa-Construct een ​​licentie toe op de geüploade inhoud en Media van de Advertentie. Deze licentie is kosteloos, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zodat Alfa-Construct de inhoud en Media kan gebruiken, publiceren en reproduceren bij de exploitatie en promotie van haar diensten en die van derden;
 • U aanvaardt dat Alfa-Construct gegevens van de Advertentie mag gebruiken om referentiepunten of een historiek van verkochte en verhuurde panden te creëren.

Slechts de volgende informatie zal Alfa-Construct gebruiken: Media van het onroerend goed (zolang het nog te koop of te huur staat), de gepubliceerde beschrijving van het onroerend goed, het adres (zolang het nog te koop of te huur staat) of het geografische gebied, de datum van publicatie van de Advertentie (en, indien van toepassing, de datum van verwijdering van de Advertentie), en de geadverteerde prijs. De contactgegevens van de Gebruiker worden nooit in dat verband gebruikt. Voor de hierboven beschreven doeleinden worden de contactgegevens geanonimiseerd en zolang als wettelijk toegestaan (zie Privacybeleid) bewaard.

Artikel 15 - Overmacht

Indien Alfa-Construct geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verbintenissen uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten haar wil, dan is er sprake van overmacht en/of vreemde oorzaak.

In geval van overmacht is Alfa-Construct bevrijd van haar verbintenissen zonder gehouden te kunnen worden tot betaling van een schadevergoeding.

Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Alfa-Construct en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend: brand, ongevallen, stakingen of lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, import- en exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, pandemie of epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van het Platform, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo’s, knoppen, foto’s, code, databank en iconen, behoort tot de intellectuele eigendom van Alfa-Construct en wordt beschermd door haar intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, rechten voor databaseproducenten, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modelrecht, domeinnamen, etc.).

Schending van de intellectuele eigendomsrechten van Alfa-Construct kan gerechtelijk vervolgd worden.

De vormgeving van het Platform (plan, selectie en lay-out van onderdelen, datastructuur, etc.) is beschermd door de wetgeving omtrent het auteursrecht. Alfa-Construct behoudt zich dan ook het recht voor om gebruik en reproductie van de, volledige of gedeeltelijke, vormgeving en/of inhoud van Estatit te verbieden.

Op Estatit worden bepaalde handelsnamen, merken en logo’s vermeld die behoren tot het intellectueel eigendom van Alfa-Construct of van derden. Ieder gebruik van die handelsnamen, merken en logo’s, evenals het gebruik van gelijkaardige tekens en benamingen, is verboden tenzij de specifieke en voorafgaande toestemming van de licentiehouders, en met name Alfa-Construct, werd verkregen.

U heeft als Bezoeker en Gebruiker een louter niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare toestemming om het materiaal van het platform op een elektronisch apparaat te openen, weer te geven en te downloaden met het uitsluitend oogmerk om de inhoud te raadplegen. Het is slechts toegestaan om een kopie van de inhoud van Estatit af te drukken op voorwaarde dat:

 • dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt gedaan,
 • de inhoud van het Platform op geen enkele manier wordt gewijzigd,
 • alle auteurs- en oorsprongsvermeldingen worden behouden.

Ieder kopie, elke vertaling, aanpassing, wijziging of ander gebruik van het geheel of een van de beschermde factoren van het Platform, in welke vorm of op welke manier dan ook, is steeds verboden indien de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa-Construct niet werd verkregen. De commerciële exploitatie van Estatit door een persoon andere dan Alfa-Construct is tevens verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa-Construct.

Bij het plaatsen van een Advertentie kan de locatie van het geadverteerde onroerende goed worden aangeduid op de kaart om kandidaat-kopers daarover te informeren. De kaarten die daarvoor worden benut, zijn de exclusieve eigendom van Google. Het is niet toegestaan om die plannen te reproduceren tenzij voor louter persoonlijk gebruik. Het wijzigen, reproduceren, etc. van de plannen voor commerciële doeleinden vormt een inbreuk op de auteursrechten van Google en de Gebruiksvoorwaarden. Alfa-Construct is niet aansprakelijk voor fouten en/of onnauwkeurigheden die de plannen bevatten.

Artikel 17 - Diverse bepalingen

De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle Gebruiksvoorwaarden.

De ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt als niet-geschreven beschouwd. Alfa-Construct behoudt zich het recht voor om de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling hetzelfde doel nastreeft.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Alfa-Construct en de Bezoekers en Gebruikers van Estatit en eender welk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het Platform, en de interpretatie, uitlegging of toepassing van de Gebruiksvoorwaarden.

De hoven en rechtbanken van Antwerpen zijn territoriaal en exclusief bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over dergelijke geschillen.

Bij onduidelijkheid over de Gebruiksvoorwaarden kan er contact opgenomen worden via: gebruiksvoorwaarden@estatit.be.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld op 29/05/2022.

Bij het aanmaken van een account, als Username graag de volgende samenstelling gebruiken: “VoornaamAchternaam”.

Vergelijk zoekertjes